Custom Process

Contact Us

 

Guangzhou Bouncia Inflatables Co.,Ltd

  • Qi She,Bao Ling Zhuang,Jing Tang Village,Bei Xing Town, Hua Du District,Guangzhou,China
  • export@bouncia.com.cn / lina@bouncia.com.cn
  • bouncia.inflatables / inflatable.bouncer
  • +86-13539844456 / 13710627905
  • (+86)-020-36548026 / 36543552(9:30am to 6:30pm China time)
  • Bouncia1 / Bouncia8
Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...